خرید پارچه نانوقیمت پارچه های ضد آبپارچه نانو چیستانواع پارچه ضد آبانواع پارچه های نانوقیمت مبل با پارچه نانوپارچه مبلی نانو ترکمرکز فروش پارچه نانومرکز فروش پارچه نانوانواع پارچه های نانوفروش پارچه ضد آبپارچه نانو چیستتولید پارچه نانوکارخانه تولید پارچه نانوپارچه مبلی نانو ترک,  نواع پارچه ضد آبانواع پارچه ضد آبپارچه شمعی ضد آبقیمت پارچه های نانوانواع پارچه های ضد ابفروش پارچه شمعیپارچه ضد آب استخرپارچه ضد آب در جدولخرید اینترنتی پارچه برزنتیقیمت پارچه نانوانواع پارچه های نانوتولید پارچه نانوقیمت لباس نانومرکز فروش پارچه نانوپارچه مبلی نانو ترکفروش پارچه ضد آبقیمت مبل با پارچه نانوقیمت پارچه های ضد آبپارچه شمعی ضد آبقیمت پارچه های نانوپارچه ضد آب استخرفروش پارچه شمعیانواع پارچه های ضد ابمرکز فروش پارچه نانومرکز فروش پارچه شمعیقیمت پارچه های نانوپارچه نانو چیستمرکز فروش پارچه نانوفروش پارچه ضد آبپارچه مبلی نانو ترکقیمت مبل با پارچه نانوانواع پارچه ضد آبخرید اینترنتی پارچه مبلی نانوقیمت مبل استیلقیمت انواع مبل راحتیقیمت مبل یافت آبادقیمت مبل ارزانقیمت مبل راحتی قیمت مبل سلطنتیمبلمان راحتی جدیدقیمت مبل نیمه استیلقیمت پارچه مبل نانوخرید اینترنتی پارچه مبلی نانومرکز فروش پارچه نانوانواع پارچه های نانوخرید پارچه نانوقیمت پارچه های مبلی نانوقیمت انواع پارچه مبلیقیمت پارچه رومبلی ترکیه ایقیمت پارچه های نانوفروش پارچه ضد آبکارخانه تولید پارچه نانوپارچه مبلی نانو ترکپارچه نانو چیستقیمت مبل با پارچه نانوخرید اینترنتی پارچه مبلی نانوانواع پارچه های نانو, 


قیمت رنگ عایق رطوبتیرنگ عایق نانونانو عایق رطوبتیعایق جایگزین ایزوگامقیمت رنگ عایق حرارتیرنگ نانو عایق رطوبتیرنگ روی ایزوگامعایق پشت بام نانوقیمت رنگ نانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتینانو عایق رطوبتیقیمت عایق رطوبتیرنگ نانو نمای ساختمانخرید رنگ نانورنگ نانو چیست؟قیمت عایق رطوبتی بامقیمت رنگ عایق حرارتیرنگ نانو عایق رطوبتیرنگ نانو نمای ساختمانخرید رنگ نانورنگ نانو چیست؟نانو عایق چیستقیمت رنگ نانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق صداقیمت نانو عایق رطوبتیعایق رطوبتی نانو چیستعایق نانو چیستعایق رطوبتی لیمیکسنانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتیعایق رطوبتی نانو بی رنگانواع عایق رطوبتی پشت بامبهترین جایگزین ایزوگامقیمت عایق نانومواد جایگزین ایزوگامچسب جایگزین ایزوگامجایگزین ایزوگام چیستجایگزین ایزوگام پشت بامقیمت ژیکابامرنگ روی ایزوگامقیمت رنگ نانو عایق حرارتیرنگ نانو نمای ساختمانقیمت عایق رطوبتیخرید رنگ نانورنگ نانو چیست؟قیمت نانو عایقنانو عایق رطوبتیقیمت عایق رطوبتی بامقیمت رنگ عایق رطوبتیعایق نانو چیستعایق رطوبتی نانو چیستعایق رطوبتی لیمیکسنانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتیعایق رطوبتی نانو بی رنگانواع عایق رطوبتی پشت بامقیمت رنگ عایق رطوبتیقیمت رنگ عایق حرارتیرنگ نانو عایق حرارتیرنگ نانو نمای ساختمانعایق رطوبتی نانو بی رنگجایگزین ایزوگام چیستعایق نانو چیستعایق رطوبتی لیمیکسقیمت رنگ نانو عایقعایق رطوبتی نانو چیستعایق نانو چیستعایق رطوبتی لیمیکسنانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتیعایق رطوبتی نانو بی رنگقیمت عایق رطوبتی,


عایق حرارتی |


 


عایق حرارتی دیوار داخلیبهترین عایق حرارتی دیوارقیمت عایق حرارتیعایق حرارتی سقفعایق حرارتی روکار دیوارعایق حرارتی چیستعایق حرارتی کف طبقه اولعایق حرارتی لولهعایق حرارتی دیوار خارجی ساختمانقیمت عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی روکار دیوارعایق بندی ساختمان در نواحی سردسیر و گرمسیرعایق حرارتی پلی استایرنبهترین عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی ساختمانعایق حرارتی سقفعایق دیوار داخلیعایق حرارتی دیوار خارجی ساختمانقیمت عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی روکار دیوارعایق بندی ساختمان در نواحی سردسیر و گرمسیرعایق صوتی دیوار داخلیعایق حرارتی پلی استایرنملات عایق حرارتیقیمت فوم عایق حرارتیفوم عایق حرارتی سقفعایق حرارتی کفعایق حرارتی و برودتیقیمت فوم لوله ایقیمت عایق حرارتی کفقیمت عایق حرارتی پشم سنگاسپری فوم عایق حرارتیعایق حرارتی پشت بامعایق حرارتی سقف شیروانیعایق حرارتی سقف پارکینگعایق حرارتی سقف سولهعایق حرارتی پلی یورتانعایق حرارتی کف ساختمانقیمت عایق حرارتیبهترین عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی دیوار خارجی ساختمانقیمت عایق حرارتی دیوارعایق دیوار داخلیبهترین عایق حرارتی دیوارعایق بندی ساختمان در نواحی سردسیر و گرمسیرعایق حرارتی پلی استایرنعایق حرارتی سقفقیمت عایق صوتی دیوارانواع عایق حرارتیعایق حرارتی دیوار داخلیبهترین عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی کف ساختمانعایق حرارتی سقفقیمت عایق حرارتی دیوارعایق حرارتی دیوار خارجی ساختمانعایق چیستسرد بودن کف طبقه اولجلوگیری از سرمای کف خانهعایق کاری کف ساختمانسرمای طبقه اول آپارتمانچگونه کف خانه را گرم کنیممشکلات طبقه اول آپارتمانعایق حرارتی طبقه اولپارکت مناسب برای گرمایش از کفقیمت عایق لولهعایق لوله آبقیمت عایق الاستومری لوله ایانواع عایق لولهعایق الاستومری چیستعایق الاستومریکعایق الاستومری epdmعایق الاستومری رولی,


عایق ضد آب |


 


انواع عایق ضد رطوبتعایق ضد رطوبت دیوارقیمت عایق رطوبتی نانومواد ضد رطوبتانواع چسب ضد آبنانو عایق رطوبتیچسب ضد رطوبتبهترین عایق پشت بامعایق ضد رطوبت دیوارانواع چسب ضد آبچسب ضد رطوبتقیمت عایق رطوبتی نانورزین ضد آباسپری ضد آب گاماچسب ضد آب و حرارتچسب نواری ضد آبانواع عایق ضد رطوبترفع نم و رطوبت دیوارجلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختمانرفع نم و رطوبت بدون نیاز به تخریبپوشش دیوار نم داراز بین بردن رطوبتعایق رطوبتی دیواررفع رطوبت خانهقیمت عایق رطوبتی بامنانو عایق رطوبتیقیمت عایق رطوبتی لیمیکسعایق نانو چیسترنگ نانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتیعایق رطوبتی استخرقیمت رنگ نانو عایق حرارتیانواع عایق ضد رطوبتعایق ضد رطوبت دیوارمواد ضد ابانواع چسب ضد آبرنگ ضد آب نماچسب ضد رطوبتاسپری ضد آب گامارزین ضد آبچسب ضد رطوبتچسب نواری ضد آبرزین ضد آبچسب ضد آب و حرارتاسپری ضد آب گاماانواع عایق ضد رطوبتچسب زخم ضد ابمواد ضد رطوبتقیمت عایق رطوبتی نانوعایق نانو چیستعایق رطوبتی نانو چیستعایق رطوبتی لیمیکسنانو عایق حرارتیقیمت رنگ عایق حرارتیعایق رطوبتی نانو بی رنگعایق رطوبتی مایعرزین ضد آبانواع عایق ضد رطوبتمواد ضد رطوبتعایق ضد رطوبت دیواراسپری ضد آب گاماچسب ضد آب و حرارتچسب نواری ضد آبقیمت نانوپوشقیمت عایق سفید پشت بامبهترین عایق حرارتی پشت بامعایق نانو لیمیکسعایق پشت بام نانوانواع پوشش پشت بامژیکا بامعایقکاری پشت بامایزوپل,


 


ضد لک کردن شیر آلات | جلوگیری از رسوب کردن آب و املاح بر روی شیر آلات به صورت مادام العمر

 استیل ضد زنگ

تميز كردن رسوب شيرآلات

 سیاه شدن شیرآلات

برق انداختن شیرآلات

 از بین بردن جرم شیر آلاتپودرها در سه حالت نانوپودر به شمار می‌آیند:

 

▪ حالت اول: ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی پودر، در حد نانومتر باشد.
یعنی اگر ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی یک پودر را به صورت یکی از اشكال منظم هندسی در نظر بگیریم، میانگین اندازه‌ی اضلاع آن بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. مهمترین اشكال هندسی، كُره و مكعب‌اند. اگر ساختار ذرات تشكیل‌دهنده‌ی پودر را كُره فرض كنیم، باید قطر كُره کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد و چنانچه ساختار آنها مكعب فرض شود، میانگین اضلاع مكعب باید در محدوده‌ی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر قرار گیرد. به عبارت حسابی‌تر، میانگین اضلاع مکعب باید در این رابطه صدق کند: ۱ nm<<۱۰۰ nm. برای مثال، بلورهای نمك طعام ساختاری مكعب‌شکل دارند.
▪ یادآوری: اگر بیشترِ ذرات تشکیل‌دهندهٔ پودر، ابعادی میان ۱ تا ۱۰۰ نانومتر داشته باشند، آن پودر، نانوپودر محسوب می‌شود.

▪ حالت دوم: دانه‌های تشکیل‌دهندهٔ پودر، ابعاد نانومتری داشته باشند.
در حالتی که اندازه‌ی ذرات تشكیل‌دهنده‌ی پودر از صد نانومتر بیشتر باشد، کافی است دانه‌های آن ابعاد نانومتری داشته باشند تا نانوپودر به شمار آیند. یک مثال برای فهم این موضوع، اتم‌هایی هستند که به صورت منظم و درون سلول‌هایی که آنها را “دانه” می‌نامیم، کنار هم قرار گرفته‌اند. مواد بلوری جامد نیز از سلول‌های ریزی تشكیل شده‌اند كه به آنها دانه می‌گویند. درون هر دانه، اتم‌ها در یك جهت خاص و ردیف‌های موازی چیده شده‌اند و تفاوت دو دانهٔ مجاورِ هم، تفاوت در همین جهت‌گیری اتم‌هاست.
در دانه‌ی ۱، اتم‌ها در ردیف‌های موازی و با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به افق چیده شده‌اند. در دانه‌ی ۲ اتم‌ها با زاویه‌ی ۹۰ درجه و در دانه‌ی ۳ اتم‌ها با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه نسبت به افق چیده شده‌اند. وقتی این سه دانه در كنار یكدیگر قرار بگیرند، یك ذره تشكیل می‌شود. به فضای خالی بین دانه‌ها «مرز دانه» می‌گویند. مرز دانه محلی است كه جهت چیده شدن اتم‌ها عوض می‌شود.
همچنین دانه‌ها را می‌توان مانند آجرهای یك دیوار فرض كرد. در این صورت، مرز بین دانه‌ها ملات بین آجرهاست. اگر قطر این دانه‌ها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد، ذرات حاصل تشكیل نانوپودر می‌دهند.
هر چه قطر دانه‌های یك ذره كمتر باشد (البته با حجم ثابت)، تعداد دانه‌های تشكیل‌دهنده‌ی آن بیشتر خواهد بود (واضح است كه هر چه آجرهای تشكیل‌دهنده‌ی یك دیوار ۱ متر در ۱ متر كوچكتر باشند، تعداد آجرها بیشتر خواهد بود) و هر چه تعداد دانه‌ها بیشتر شود، مانند گره‌های یک فرش، تار و پود آن محكمتر و درهم‌تنیده‌تر است و بنابرین استحكام محصول بیشتر خواهد بود.
یادآوری: اگر درصد قابل توجهی از دانه‌های تشكیل‌دهنده‌ی ذرات، نانومتری باشند، پودر، نانوپودر محسوب می‌شود.

حالت سوم: ذرات نانوپودر و ذرات پودر معمولی ترکیب شوند.
در این حالت، پودر را «نانوپودر کامپوزیتی» می‌نامند. کامپوزیت که از کلمه‌ی انگلیسی composition گرفته شده، به معنی ترکیب دو یا چند چیز است. ملموس‌ترین مثال برای كامپوزیت، كاه‌گل است. در كاه‌گل رشته‌های كاه در زمینه‌ی گِل پراكنده شده‌اند. در نانوپودرهای كامپوزیتی نیز ذرات نانومتری در زمینه‌ی ذرات بزرگتر (غیر نانومتری) پراكنده شده‌اند.
علت ترکیب شدن آنها اختلاف خواص این دو ماده است. در کامپوزیت معمولاً زمینه از یک ماده‌ی نرم و افزودنی از ماده‌ی سخت انتخاب می‌شود. در این صورت، هنگامی‌ که به ماده نیرو وارد می‌شود، زمینه نیرو را به رشته یا پودر اضافه‌شده منتقل می‌كند تا بتواند در برابر نیروی واردشده‌ مقاومت بیشتری داشته باشد.


این الیاف که از جنس تراشه های پروپپیلن می باشند جهت بالا بردن ضریب مقاومت خمشی و کششی و بر طرف نمودن ترک های سطحی و عمیقی بتن، افزایش ضریب مقاومت در ملات های سیمانی و گچی استفاده می گردد. جمع شدگی زمان خشک شدن بتن و ملات منجر به تغییرابعاد حجمی آنها شده و باعث بوجود آمدن ترک های سطحی و عمقی فراوانی می گردد.

با استفاده از مقدار کمی الیاف بتن هنگام بتن ریزی و سیمانکاری ترک ها بطورچشمگیری از بین خواهد رفت.

الیاف بتن که رنگ شیشه ای دارد ضمن بالا بردن کیفیت باعث کاهش جذب حرارت شده و جهت گچ کاری سطوح سیمان کاری مکان هایی مانند روی شومینه،لوله های آب،گاز،برق و سیستم حرارت از کف و نیز ساخت مخازن بتنی،استخر،سپتیک و …. توصیه می گردد.


این ماده بر پایه رزین آکریلیک پایه سیمانی شاخته شده و باعث بالا رفتن ضریب مقاومت خمشی و کششی سازه، چسبندگی و ضد آب شدن ملات و بتن های حجیم می گردد.

استفاده از این محصول در ملات ضمن آب بندی و بالا رفتن مقاومت سازه، مانع تخریب آنها در اثر یخ زدگی، تابش نور خورشید و عوامل جوی می گردد.

موارد مصرف:

مقاوم کننده بتن و ملات سیمانی در مقابل نفوذ آب ، یخ زدگی و پوسیدگی

بالا بردن مقاومت کششی، خمشی و سایشی بتن و ملات

ضد یخ و روان کننده بتن

بالا بردن چشمگیر چسبندگی ملات به سنگ و سرامیک،آهن و …..


این ماده دارای خاصیت واترپروفی و سخت کنندگی همزمان، با ظاهری شیری رنگ بوده که پس از ترکیب در ملات کاملا بیرنگ می شود. قابلیت ترکیب در هر نوع ملات سیمانی و گچی را دارد.

از این ماده در ساخت ملات ها با قطرهای بیش از یک سانت، مانند ملات نصب سرامیک ، کاشی ، سنگ و نیز ملات های سیمانکاری مانند نمای ساختمان ، دیواره های پارکینگ ها و کلیه مکان های که در مجاورت مستقیم آب و رطوبت هستند استفاده می گردد.

استفاده از این محصول در ملات ضمن آب بندی و بالا رفتن مقاومت سازه، مانع تخریب آنها در اثر یخ زدگی، تابش نور خورشید و عوامل جوی می گردد.

در سازه هایی که این مواد در ملات سیمانکاری آن مورد استفاده قرار گرفته باشد هرگز شاهد ریزش لایه های سیمانی آن نخواهید بود.

موارد مصرف:

  • ساخت ترمیم و سیمان کاری کف و بدنه سرویس های بهداشتی ، استخرها و مخازن بتنی آب شرب، پشت بام، پارکینگ، تراس و …
  • نرمه کشی و زیرسازی مکانهای تحت فشار آب (منفی و مثبت ) و نمای ساختمانها، مخازن بتنی، استخر و سونا، کانالهای آب و فاضلاب
  • روکش و نرمه کشی بتن های مجاور با آب، فاضلاب و سپتیک
  • ساخت انواع ملات جهت نصب موزاییک، سرامیک و سنگ و…
  • بتن ریزی و ساخت جداول مسیرآبراه ها و محوطه سازی
  • استفاده در انواع مواد جهت دیزاین نمای ساختمان ها مانند کنیتکس، سیمان های تگری، کامپوزیت، کناف، سنگ های آنتیک و صخره ای و …

این الیاف که از جنس تراشه های پروپپیلن می باشند جهت بالا بردن ضریب مقاومت خمشی و کششی و بر طرف نمودن ترک های سطحی و عمیقی بتن، افزایش ضریب مقاومت در ملات های سیمانی و گچی استفاده می گردد. جمع شدگی زمان خشک شدن بتن و ملات منجر به تغییرابعاد حجمی آنها شده و باعث بوجود آمدن ترک های سطحی و عمقی فراوانی می گردد.

با استفاده از مقدار کمی الیاف بتن هنگام بتن ریزی و سیمانکاری ترک ها بطورچشمگیری از بین خواهد رفت.

الیاف بتن که رنگ شیشه ای دارد ضمن بالا بردن کیفیت باعث کاهش جذب حرارت شده و جهت گچ کاری سطوح سیمان کاری مکان هایی مانند روی شومینه،لوله های آب،گاز،برق و سیستم حرارت از کف و نیز ساخت مخازن بتنی،استخر،سپتیک و …. توصیه می گردد.